Ἀναγνώριση τῆς ἀνακάμψεως

Ἡ ἀναγνώριση τῆς ἀνακάμψεως τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἐπιβεβαιώνεται ἀπ’ τὴν τρόικα καὶ τοὺς διεθνεῖς παρατηρητές, ἀλλὰ καὶ ἀπ’ τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα∙ οἱ οἰκοδομικὲς ἄδειες αὐξήθηκαν κατὰ 35% τὸν Νοέμβριο, ἐνῶ μειώθηκαν κατὰ 27,4% τὸ ἑνδεκάμηνο καὶ τὰ ἐπιτόκια τῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων ὑποχώρησαν στὸ 7%, ὅσο δηλαδὴ καὶ τὸν Μάρτιο τοῦ 2010, πρὸ τοῦ Μνημονίου, ἐνῶ ἕξι μῆνες μετὰ εἶχαν ἐκτιναχθεῖ στὸ 44%. Ἡ συμφωνία μὲ τὴν τρόικα ἔχει κλείσει κι ἀπομένει ἡ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τῶν στοιχείων γιὰ τὴν ὑποβολὴ τῆς ἐκθέσεώς της καὶ τὴν ἐκταμίευση τῆς δόσεως τῶν δεκαέξι δις εὐρὼ μέσα στὸν Μάρτιο∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν συμφωνήσει στὴν μείωση τῶν ἐπιτοκίων καὶ στὴν ἐπιμήκυνση τοῦ χρέους, ὁπότε καὶ ἡ ἐπιβάρυνση τῆς χώρας γιὰ τὴν ἐξυπηρέτησή του γίνεται διαχειρίσιμη. Τὸ σημαντικὸ εἶναι ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας, τὸ χαμόγελο, ἡ ἐμπιστοσύνη καὶ τὸ φιλότιμο, ἐπανῆλθαν στὸν μέσο Ἕλληνα.