Ἀναταράξεις στὰ κόμματα

Ἡ καθιέρωση τῆς σταυροδοσίας στὶς εὐρωεκλογὲς καὶ τὰ προβλήματα μὲ τοὺς ὑποψηφίους στὶς περιφερειακὲς δεσπόζουν στὴν πολιτικὴ ζωή∙ ἡ σταυροδοσία ἀνατρέπει τὸν προγραμματισμὸ τῶν ἀρχηγῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν συνηθίσει στὴν κατάρτιση τῆς λίστας, μὲ ἐλάχιστα προβλήματα. Τώρα ἡ ἐπιλογὴ γίνεται μὲ ἄλλα κριτήρια, μὲ κύριο τὴν ἀπήχηση τῶν ὑποψηφίων κατὰ περιφέρεια, ὁπότε καὶ ὁ ἀνταγωνισμὸς εἶναι ὀξύτερος∙ στὶς περιφερειακὲς ἡ ἀμφισβήτηση τῆς ἡγεσίας εἶναι χαρακτηριστικὴ στὴν Νέα Δημοκρατία καὶ στὸν ΣΥΡΙΖΑ. Ὁ πρωθυπουργὸς ὑπέστη τὴν ἄρνηση ἀρκετῶν κορυφαίων γιὰ ὑποψηφιότητα καὶ ἄλλων τὴν κάθοδό τους, παρὰ τὴν ἀνακήρυξη τῶν ἐπισήμων ὑποψηφίων∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ὑφίσταται τὴν ἀπόρριψη ἀπ’ τὶς τοπικὲς ὀργανώσεις τῆς Πελοποννήσου, ἀλλὰ ὁ ἴδιος ἐπιμένει στὴν ἐπιλογὴ τοῦ ὑποψηφίου, ἐνῶ ἀνακάλεσε ἐκεῖνον τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας, παρὰ τὴν ἰσχυρὴ τοπικὴ στήριξη. Ἡ ἀναταραχὴ διαχέεται στὰ ἄλλα κόμματα, ἀλλὰ ἡ «ἐκτόνωσή» της ἔρχεται μόνο μὲ τὶς οἰκονομικὲς ἐξελίξεις.