Κύπρος, συμμετοχὴ Εὐρώπης

Στὶς διακοινοτικὲς συνομιλίες τῆς Κύπρου συμμετέχει γιὰ πρώτη φορὰ ἀπ’ τὴν ἀρχὴ καὶ ἐκπρόσωπος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, μαζὶ μὲ τὸν ἐκπρόσωπο τοῦ ΟΗΕ∙ ἡ εὐρωπαϊκὴ συμμετοχὴ ἔχει τὴν ἔννοια τῆς διασφαλίσεως τοῦ κοινοτικοῦ κεκτημένου στὴν μεγαλόνησο, δηλαδὴ ὅτι θὰ ὑπάρξει μία καὶ ἑνιαία Κύπρος, μὲ ἑνιαία διεθνῆ ἐκπροσώπηση καὶ μία ὑπηκοότητα. Τὰ λάθη τοῦ σχεδίου Ἀνὰν πρέπει νὰ ἀποφευχθοῦν κι αὐτὸ μόνο μὲ τὴν στήριξη τῆς Εὐρώπης, τῆς Εὐρωζώνης καλύτερα, μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ καὶ μὲ τὴν βοήθεια τῆς Ρωσίας καὶ τῆς Κίνας∙ στὴ μεγαλόνησο οἱ ἀντιρρήσεις ἔχουν περιορισθεῖ κι ὅλοι ἀναμένουν τὴν πρόοδο τῶν συνομιλιῶν, ἀκόμη κι ὅσοι εἶχαν ἀντιταχθεῖ στὴν ἀρχή. Ὁπωσδήποτε οἱ διαπραγματεύσεις εἶναι δύσκολες.