Ἡδονῆς ἀγόμενος γυναῖκα

Ὁ Σόλων ἀπέδιδε ἰδιαίτερη σημασία στὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν∙ ἦταν ἀπ’ τοὺς πρώτους νομοθέτες ποὺ ρύθμιζαν τὶς σχέσεις τῶν γονέων πρὸς τὰ παιδιά τους καὶ ἀντιστρόφως, ἀλλὰ πάντοτε μὲ ἀμοιβαία συδνρομή. Ἔτσι δὲν ἦταν ὑποχρεωμένα τὰ παιδιὰ τῶν ἑταίρων, τρέφειν τὸν πατέρα τους, στὰ γεράματα, «ὡς Ἡρακλείδης ἱστόρηκεν ὁ Ποντικός»∙ ὅπως ἔγραψε ὁ Ἡρακλείδης ἀπ’ τὸν Πόντο. «Ὁ μὲν γὰρ ἐν γάμῳ παρορῶν τὸ καλὸν οὐ τέκνων ἕνεκα δῆλός ἐστιν»∙ ὅποιος στὸν γάμο παραβλέπει τὴν καλὴ συμπεριφορὰ εἶναι φανερὸ ὅτι δὲν εἶναι κατάλληλος γιὰ ἀνατροφὴ παιδιῶν. «Ἀλλ’ ἡδονῆς ἀγόμενος γυναῖκα»∙ ἀλλὰ γιὰ τὴν ἀπόλαυση παίρνει τὴν γυναῖκα. «Τόν τε μισθὸν ἀπέχει καὶ παρρησίαν αὑτῷ πρὸς τοὺς γενομένους οὐκ ἀπελέλοιπεν»∙ πῆρε τὴν ἀνταμοιβή του καὶ δὲν ἀνέλαβε καμμία εὐθύνη γιὰ τὰ παιδιά του. «Οἷς αὐτὸ τὸ γενέσθαι πεποίηκεν ὄνειδος»∙ πρὸς τὸν ὁποῖον καὶ ἡ γέννησή τους ἀποτελεῖ ὄνειδος.