Κακοκαιρία, διάβρωση ἀκτῆς

Ἡ σφοδρὴ κακοκαιρία στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη ἔχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα, κυρίως στὴν Βρεταννία καὶ στὴν Γαλλία∙ οἱ πεδιάδες τῆς νοτιοανατολικῆς Ἀγγλίας ἔχουν πλημμυρίσει, καθὼς ὁ Τάμεσις ἔχει ὑπερχειλίσει, ἀλλὰ καὶ οἱ βροχὲς συνεχίζονται. Οἱ μετεωρολόγοι προειδοποιοῦν ὅτι, ἂν σταματήσουν τώρα οἱ βροχές, πρᾶγμα ἀδύνατο, θὰ ἀπαιτηθοῦν δύο μῆνες γιὰ τὴν ἀποστράγγιση τῶν ὑδάτων∙ ἡ κρατικὴ μηχανὴ δείχνει ὅτι ἔχει ἐξαντλήσει τὶς δυνατότητές της, ἐνῶ τὰ παράπονα τοῦ κόσμου εἶναι πολλά. Στὴν ἀτλαντικὴ ἀκτὴ τῆς Γαλλίας οἱ βροχοπτώσεις συνεχίζονται καὶ πολλὲς πόλεις τῆς Βρετάννης βρίσκονται κάτω ἀπ’ τὰ νερὰ γιὰ ἑβδομάδες∙ στὴν Ἀκιτανία οἱ τοπογράφοι ἔχουν διαπιστώσει τὴν ὑποχώρηση τῆς ἀκτῆς κατὰ δέκα μέτρα ἐντὸς δύο μηνῶν, ἐνῶ πολλὰ οἰκήματα ἐκκενώθηκαν ἀπ’ τὶς ἀρχὲς ἀπ’ τὸν φόβο καταρρεύσεως.