Πρωτογενὲς πλεόνασμα μέγα

Τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα προβλέπεται ὅτι θὰ εἶναι τεράστιο, ἴως καὶ τρία δις εὐρώ, μὲ ἐπιπρόσθετα δύο ἀπ’ τὶς εὐρωπαϊκὲς κεντρικὲς τράπεζες, ἀλλὰ καὶ συμπληρώνεται μὲ στοιχεῖα ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας ἀπ’ τὸν περασμένο μῆνα τουλάχιστον∙ τὰ στοιχεῖα εἶναι γνωστὰ στὴν τρόικα κι ἀποτελοῦν ἀντιστάθμιση στὴν αὔξηση τῆς ἀνεργίας στὸ ὕψος 28%. Οἱ πολιτικὲς ἐπιπτώσεις εἶναι χειμαρρώδεις, καθὼς ἡ ἀντιπολίτευση καλεῖται ἀναπροσαρμόσαι τὴν στρατηγική τους ἐν ὄψει τῶν ἐκλογῶν, ἐπειδὴ εἶχαν ἐπενδύσει τὰ πάντα στὴν ἐπιβολὴ νέου Μνημονίου καὶ αὐστηρῶν μέτρων∙ ἡ κοινωνικὴ ἀναταράχη καὶ οἱ ἀγροτικὲς κινητοποιήσεις ἀποτελοῦν σημαντικὸ παράγοντα, ἀλλὰ δὲν φαίνεται νὰ ἐξελίσσονται σὲ σοβαρώτερες ἐκδηλώσεις, ἐνῶ δὲν ἐμφανίζονται καὶ κινήσεις συμπαραστάσεως ἀπὸ ἄλλες κοινωνικὲς ὁμάδες. Πολιτικὰ αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὰ κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἀποφεύγουν τὴν δυναμικὴ συμπαράστασή τους, μᾶλλον ἐπειδὴ ἔχουν διαπιστώσει τὸν τελευταῖο καιρὸ ὅτι δὲν εἶχαν ἀπήχηση στὸν πολὺ κόσμο προηγούμενες πρωτοβουλίες τους.