Εὐρωβουλὴ κατὰ τῆς τρόϊκα

Ἡ καταδίκη τῆς πολιτικῆς τῆς τρόϊκα στὶς νότιες χῶρες ἀπ’ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο εἶναι ἀπόλυτη καὶ ὄχι τυχαῖα, ἀπὸ νομικῆς καὶ πολιτικῆς πλευρᾶς∙ ἡ ἁρμόδια Ἐπιτροπὴ τῆς Εὐρωβουλῆς διαπίστωσε, κατὰ τὴν ἔρευνά της, ὅτι δὲν εἶχε καμμία νομιμοποιητικὴ βάση ἡ παρέμβασή της στὰ ἐσωτερικὰ τῆς Εὐρωζώνης καὶ ὅτι ὁ τρόπος λειτουργίας της ἦταν ἀπαράδεκτος, «ὡς χασάπης ἔδρασε κι ὄχι ὡς χειροῦργος», ἀναφέρεται στὴν ἔκθεση. Τὸ ἐρώτημα εἶναι ἕνα, ὅταν τὴν ἐπικαλέσθηκε ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση καὶ ὑπάκουσε δουλικώτατα στὶς ἐντολὲς τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου εἶχε μελετήσει τοὺς νόμους; Ὁπωσδήποτε ὄχι καὶ παρέσυρε καὶ τοὺς Εὐρωπαίους μὲ τὴν πλεκτάνη της γιὰ χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης.