Οἱ ἔρευνες τῶν σκανδάλων

Οἱ δικαστικὲς ἔρευνες γιὰ τὰ σκάνδαλα συνεχίζονται, ἔστω κι ἂν παρακάμπρονται ἀπ’ τὴν ἐπικαιρότητα κι εἶναι τόσα πολλά∙ τὸ δικαστικὸ συμβούλιο θὰ ἀποφασίσει γιὰ τὴν ἀποφυλάκιση τοῦ γνωστοῦ τραπεζίτου, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἐγγύηση τῶν ἑκατὸ ἑκατομμυρίων εὐρὼ ποὺ πρότεινε ὁ εἰσαγγελεύς. Ἔστω κι ἂν τὸ μειώσει στὴ μέση, εἶναι τεράστιο τὸ ποσό, ἐνῶ ὁ ἀποφυλακισθεὶς καναλάρχης ἀκόμη νὰ καταθέσει τὰ πέντε ἑκατομμύρια, διότι δυσκολεύεται λέει, ἐνῶ εἰσέπραττε ἄνετα ἑκατοντάδες∙ ἂν δὲν τὰ βρεῖ πάει κανονικὰ μέσα. Στὰ ἐξοπλιστικὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν λογαριασμῶν συνεχίζεται καὶ οἱ ἀποκαλύψεις ἐπίσης∙ ἡ ἀυπνία κατέστη πλέον ἐπιδημία σὲ πολλοὺς μεγάλους πολιτικούς, ἀκόμη καὶ μὲ ἀντιστασιακοὺς τίτλους. Μαραίνονται πολλὲς δάφνες γρήγορα.