Σπανίζοντος τοῦ νομίσματος

Τὰ πρόστιμα ποὺ ὤρισε ὁ Σόλων στὶς διάφορες ποινὲς ἦταν μεγάλα κι ἀπέβλεπαν στὴν συμμορφωση τῶν πολιτῶν, διότι τὸ χρῆμα ἦταν σπάνιο τότε∙ δὲν ἦταν εὔκολη ἡ συγκέντρωσή του, στὴν μεταπρατικὴ κοινωνία ποὺ βρισκόταν ὁ κόσμος. «Πλὴν εἰ μὴ σπανίζοντος τότε τοῦ νομίσματος ἐν τῇ πόλει»∙ ἐκτὸς τοῦ ὅτι, ἐπειδὴ ἦταν σπάνιο τότε τὸ νόμισμα στὴν πόλη. «Μεγάλας ἐποίει τὰς ἀργυρικὰς ζημίας τὸ δυσπρόσιτον»∙ ἡ δυσκολία στὴν ἀνεύρεσή του καθιστοῦσε σαβαρὲς τὶς χρηματικές ποινές. «Εἰς μέν γε τὰ τιμήματα τῶν θυσιῶν λογίζεται πρόβατον καὶ δραχμὴν ἀντὶ μεδίμνου»∙ γιὰ μὲ τὰ πρόστιμα τῶν θυσιῶν λογαριάζει τὸ πρόβατο καὶ τὴν δραχμὴ μὲ ἕνα μέδιμνο, (58 λίτρα) σίτου. «Τῷ δ’ Ἴσθμια νικήσαντι δραχμὰς ἔταξεν ἑκατὸν διδόσθαι»∙ σὲ ὅποιον νίκησε στὰ Ἴσθμια ὥρισε βραβεῖο ἑκατὸ δραχμές. «Τῷ δ’ Ὀλύμπια πεντακοσίας»∙ ὅποιος δὲ στὰ Ὀλύμπια πεντακόσιες δραχμές. Ἐθεωρεῖτο μεγαλύτερη ἑορτὴ τὰ Ὀλύμπια.