Κακοκαιρία καὶ περιβάλλον

Ἡ πρωτοφανὴς σὲ διάρκεια καὶ ἔνταση κακοκαιρία στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες φαίνεται ὅτι εἶχε ἐπίδραση στὴν Οὐάσιγκτον∙ ὁ ὑπουργός της Ἐξωτερικῶν, μιλώντας στὴν Τζακάρτα, ζήτησε τὴν ἐπανέναρξη τῶν διαπραγματεύσεων γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ κλίματος καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν προτάσεων γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ Κυότο. Ὁ Τζὼν Κέρρυ ὑπογράμμισε ὅτι, ἔχει ἐντολὴ ἀπ’ τὸν πρόεδρό του γιὰ τὴν πρωτοβουλία αὐτὴ καὶ ζήτησε τὴν ἄμεση προώθησή της ἀπ’ τὴν ἁρμόδια Ἐπιτροπὴ τοῦ ΟΗΕ∙ οἱ ἄλλες χῶρες, κυρίως οἱ εὐρωπαϊκὲς καὶ οἱ ἀναδυόμενες, ἐδέχθησαν εὐχαρίστως τὴν πρωτοβουλία, διότι τὴν τελευταία πενταετία οἱ διαπραγματεύσεις γιὰ τὸ Πρωτόκολλο τοῦ Κυότο σταμάτησαν, ἐπειδὴ ἀντιδροῦσαν οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες, μὲ τὴν Ἰαπωνία καὶ τὸν Καναδᾶ. Οἱ καταστροφὲς ἀπ’ τὴν κακοκαιρία εἶναι τεράστιες στὶς χῶρες αὐτές, ἐνῶ διαπιστώνουν ὅτι ἡ οἰκονομικὴ ζημία εἶναι πολὺ μεγαλύτερη ἀπὸ ἐκείνη τῆς ἐφαρμογῆς τῶν μέτρων γιὰ ἀποκατάσταση τοῦ κλίματος.