Οἰκονομία, πορεία πορεία

Ἡ ὁμαλὴ πορεία τῆς οἰκονομίας πρὸς τὴν ἀνάκαμψη θεωρεῖται δεδομένη στὴν ἀγορά, καθὼς πολλαπλασιάζονται οἱ προετοιμασίες γιὰ τὴν τουριστικὴ περίοδο, μὲ τουρίστες γύρω στὰ 19 ἑκατομμύρια, καὶ αὐξάνονται οἱ πωλήσεις αὐτοκινήτων καὶ λιανικοῦ ἐμπορίου∙ οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόικα ἀρχίζουν ἀπὸ Δευτέρας, ἂν καὶ ἐνημερώνεται ἀπὸ τώρα γιὰ τὶς μεταρρυθμίσεις καὶ γιὰ τὸ ὕψος τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος. Οἱ ἔγκυροι οἰκονομκοὶ παράγοντες θεωροῦν βέβαιη τὴν ἔγκριση τῆς δόσεως στὶς 10 Μαρτίου ἀπ’ τὸ Γιούρογκρουπ καὶ τὴν ἔναρξη τῶν διαβουλεύσεων γιὰ τὴν ἐπιμήκυνση τοῦ χρέους καὶ τὴν μείωση τῶν ἐπιτοκίων του∙ στὶς ἑπόμενες ἑβδομάδες ἄλλωστε ὁλοκληρώνεται ἡ γαλλεογερμανικὴ συνεργασία γιὰ τὴν ἀναπτυξιακὴ πολιτικὴ τῆς Εὐρωζώνης, μὲ τὴν ταυτόχρονη περαιτέρω μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης, γύρω στὸ μηδέν, ὁπότε μὲ τὸ νέο ἐπιτόκιο γίνεται καὶ ἡ ρύθμιση γιὰ τὰ ἑλληνικὰ ὁμόλογα. Μόνο ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ παραπληροφορεῖ ἐνσυνειδήτως.