Εἰκὸς εἶναι πολλαπλασίας

Οἱ διατάξεις γιὰ τὴν κτηνοτροφία ἦταν πολλές, διότι ἔπρεπε προστατεύσαι αὐτὴν ἀπ’ τὰ ἄγρια ζῶα, ὅπως τοὺς λύκους∙ στὴν ἐποχή του ὑπῆρχαν λεοντάρια στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ μόνο στὴν περιοχὴ μεταξὺ Ἀξιοῦ καὶ Στρυμόνος ποταμοῦ. «Λύκον δὲ τῷ κομίσαντι πέντε δραχμὰς ἔδωκε, λυκιδέα δὲ μίαν»∙ σὲ ὅποιον ἔφερνε λύκο ἔδιδε πέντε δραχμές, σὲ λυκόπουλο δὲ μία. «Ὧν φησιν ὁ Φαληρεὺς Δημήτριος τὸ μὲν βοὸς εἶναι, τὸ δὲ προβάτου τιμήν»∙ τὰ ὁποῖα λέει ὁ Δημήτριος ὁ Φαληρεύς, τὸ ἕνα ἀντιστοιχεῖ στὴν ἀξία βωδιοῦ καὶ τὸ ἄλλο προβάτου. «Ἃς γὰρ ἐν τῷ ἑκκαιδεκάτῳ τῶν ἀξόνων ὁρίζει τιμὰς τῶν ἐκκρίτων ἱερείων»∙ τὶς τιμὲς δὲ ποὺ ὁρίζει στὸν δέκατον ἕκτον ἄξονα γιὰ τὶς σπουδαῖες θυσίες. «Εἰκὸς μὲν εἶναι πολλαπλασίας, ἄλλως δὲ κἀκεῖναι πρὸς τὰς νῦν εὐτελεῖς εἰσιν»∙ φαίνονται μὲν ὡς πολλαπλάσιες τῶν σημερινῶν, ἀλλὰ εἶναι χαμηλότερες ἐὰν γίνει σύγκριση σὲ πραγματικὲς τιμές.