Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις παγκοσμίως, ἀνοδικὲς στὸ Τόκυο, πτωτικὲς στὴν Σαγκάη, σταθεροποιητικὲς στὴν Εὐρώπη∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3736 δολλάρια καὶ 140,7585 γιέν, ἀλλὰ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1314, ἐνῶ τὸ πετρέλαιο ἀνέβηκε ἐλαφρά, 109,46. Ἡ ἀνακοίνωση ὅτι τὸν Ἰανουάριο εἰσῆλθαν στὴν Κίνα 10,8 δις δολλάρια, ἄμεσες ξένες ἐπενδύσεις, κατὰ 95% ἀπὸ ἀσιατικὲς χῶρες, ἀπὸ 114,3 δις τὸ 2012, δὲν μέτρησε∙ ἡ Κίνα καθίσταται ἡ πρώτη χώρα καταναλώσεως χρυσοῦ, μὲ εἰσαγωγὲς 1400 τόνους πέρυσι, ἔναντι 1200 τῶν Ἰνδιῶν, οἱ ὁποῖες παραδοσιακὰ κατεῖχαν τὴν πρώτη θέση∙ οἱ Κινέζες ἐξελίσσονται πλέον στὶς πρῶτες γυναῖκες σὲ κατανάλωση παγκοσμίως σὲ ὅλα τὰ εἴδη. Ἤδη ὅλοι οἱ μεγάλοι οἴκοι γυναικείων εἰδῶν ἔχουν ἀνοίξει γραφεῖα στὴν μεγάλη χώρα καὶ ἑκατοντάδες ὑποκαταστήματα σὲ πολλὲς πόλεις∙ ἡ κατανάλωση γίνεται σὲ δύο ἐπίπεδα, στὴν μαζική, μὲ προϊόντα παραγόμενα στὴν Κίνα, καὶ στὰ πολυτελῆ, εἰσαγόμενα ἐξ Εὐρώπης.