Κίεβο, ἐπάνοδος τῆς βίας

Ἡ κλιμάκωση τῆς βίας στὸ Κίεβο αἰφνιδίασε πολλούς, διότι σημειώθηκε τὴν ἑπομένη τῆς έκκενώσεως τῶν δημοσίων κτιρίων καὶ τῆς πλατείας Ἀνεξαρτησίας ἀπ’ τοὺς διαδηλωτές∙ οἱ συγκρούσεις ἦταν πολὺ σκληρές, μὲ τοὺς διαδηλωτὲς προετοιμασμένους γιὰ δυναμικὴ ἀναμέτρηση μὲ τὴν Ἀστυνομία, ἐνῶ στὴ Βουλὴ ἐπικρατοῦσε ἔνταση, ἐπειδὴ ἡ ἀντιπολίτευση ζητοῦσε τὸν περιορισμὸ τῶν ἐξουσιῶν τοῦ προέδρου, μὲ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος. Οἱ νεκροὶ ἀνῆλθαν σὲ ἑπτά, διαδηλωτὲς καὶ ἀστυνομικούς, ἐνῶ ὁ Βίκτωρ Γιανούκοβιτς ἔθεσε χρονικὸ ὅριο γιὰ τὴν ἀποχώρηση τῶν διαδηλωτῶν ἀπ’ τοὺς κεντρικοὺς δρόμους∙ ἡ διεθνὴς συμπαράσταση στὴν ἀντιπολίτευση δὲν εἶναι ἐμφανής, ὅσο τὸ προηγούμενο τρίμηνο, καθὼς οἱ Ἀμερικανοὶ ἀπέφυγαν πρὸς τὸ παρὸν τὰ σχόλια, ἐνῶ καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι ζητοῦν εἰρηνικὴ ἐπίλυση τοῦ προβλήματος, ἀποφεύγοντες τὴν ὀξύτητα.