Ἢ γεωργεῖν χώραν ἔχουσι

Ὁ Σόλων εἶχε προστατεύσει πολὺ τὴν κτηνοτροφία. «Ἀρχαῖον δὲ τοῖς Ἀθηναίοις τὸ πολεμεῖν τοῖς λύκοις»∙ εἶναι παλαιὰ συνήθεια τῶν Ἀθηναίων νὰ κυνηγοῦν τοὺς λύκους. «Βελτίονα νέμειν ἢ γεωργεῖν χώραν ἔχουσι»∙ ἔχουν χώρα καλύτερη γιὰ βοσκὴ παρὰ γιὰ φυτικὲς καλλιέργειες. «Καὶ τὰς φυλὰς εἰσὶν οἱ λέγοντες οὐκ ἀπ’ τῶν Ἴωνος υἱῶν, ἀλλ’ ἀπ’ τῶν γενῶν»∙ καὶ τὴν ὀνομασία τῶν φυλῶν δὲν τὴν ἔχουν ἀπ’ τοὺς υἱοὺς τοῦ Ἴωνος, ἀλλὰ ἀπ’ τὰ ἐπαγγέλματα. «Εἰς ἃ διῃρέθησαν οἱ βίοι τὸ πρῶτον, ὠνομάσθαι»∙ στὶς ὁποῖες χωρίσθηκαν στὴν ἀρχὴ τὰ ἐπαγγέλματα, καὶ ὀνομάσθηκαν. «Τὸ μὲν μάχιμον Ὅπλητας, τὸ δ’ Ἐργατικὸν Ἐργάδεις»∙ οἱ μὲν πολεμιστὲς Ὅπλητες, οἱ δὲ ἐργατικοὶ Ἐργάδεις. «Δυεῖν δὲ τῶν λοιπῶν Γελέοντας μὲν τοὺς γεωργούς, Αἰγικορεῖς δὲ τοὺς ἐπὶ νομαῖς καὶ προβατείαις διατρίβοντας»∙ ἀπ’ τοὺς ὑπόλοιπους, Γελέοντας τοὺς γεωργοὺς καὶ Αἰγικορεῖς ὅσους ζοῦσαν ἀπ’ τὶς βοσκὲς καὶ τὰ πρόβατα.