Οὐκρανία, λουτρὸ αἵματος

Σὲ λουτρὸ αἵματος ἐξελίσσεται ἡ κατάσταση στὴν Οὐκρανία, καθὼς οἱ εἰδικὲς ἀστυνομικὲς δυνάμεις ἐπιχειροῦν ἀπὸ προχθὲς τὸ βράδυ τὴν ἐκκαθάριση τῆς πλατείας Ἀνερξαρτησίας καὶ ἔχουν καταλάβει ἕνα μεγάλο μέρος της καὶ οἰ διαδηλωτὲς ἀμύνονται μὲ κάθε μέσο∙ οἱ νεκροὶ ἀνέρχονται στοὺς 25 καὶ οἱ τραυματίες στοὺς 150, ἐνῶ ὁ πρόεδρος τῆς χώρας χαρακτήρισε ὡς ἐγκληματίες τοὺς διαδηλωτές, ποὺ ἐπιχειροῦν τὴν ἀνατροπὴ τῆς νομίμου ἐξουσίας. Οἱ Δυτικοὶ καταδικάζουν τὴν αἱματοχυσία, ἀλλὰ σὲ χαμηλότερο τόνο ἀπὸ παλαιότερα, ἐνῶ ὑπάρχουν καταγγελίες γιὰ φόνους ἀπὸ ὅπλα τῶν διαδηλωτῶν ἀπὸ ἐθνικιστικὰ καὶ ἀκροδεξιὰ στοιχεῖα∙ ἐὰν ἡ ἐκκαθάριση τῆς καταστάσεως δὲν γίνει γρήγορα, τότε ἡ Οὐκρανία ὁδηγεῖται σὲ ἐμφύλιο, μὲ ἀπρόβλεπτυες ἐπιπτώσεις στὴν περιοχή. Πάντως ἡ Ἀστυνομία ἔχει ἀποκλείσει τὸ κέντρο τῆς πρωτευούσης.