Σκιὲς στὰ γαλλοογερμανικὰ

Τὸ κοινὸ γαλλογερμανικὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο κατέληξε σὲ συμφωνία γιὰ τὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη, μὲ κύριο ὄργανο τὴν μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα καὶ τὴν αὔξηση τῶν πιστώσεών της πρὸς τὶς ἐμπορικὲς τράπεζες∙ ἡ Γαλλία ἔχει ἐπείγουσα ἀνάγκη της ἀναπτύξεως, ὅπως διατηρήσει τὴν ἔστω καὶ ἐλάχιστη ἀνάκαμψη τοῦ τετάρτου τριμήνου τοῦ 2013. Ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἐλπίζει στὴν αὔξηση τῆς δημοτικότητός τους, ποὺ ἔχει κατρακυλίσει στὰ τάρταρα, μαζὶ μὲ τὴν ἀνάκαμψη∙ ὅλες οἱ ἐλπίδες ἐναποτίθενται στὴν ἀναπτυξιακὴ πολιτικὴ καὶ στὴν προβολὴ τῆς κοινῆς παρουσίας στὴν Κεντρικὴ Ἀφρική, Παρισίων καὶ Βερολίνου, γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς εἰρήνης. Ἀλλὰ στὴν Οὐκρανία καὶ στὴν σύσταση Ἀνεξαρτήτου Εὐρωπαϊκῆς Ἀρχῆς γιὰ τὸ διαδίκτυο, οἱ διαφορὲς ἦταν ἐμφανέστατες∙ ὁ πρόεδρος ἔκλινε ὑπερβολικὰ πρὸς τοὺς Ἀμερικανούς, ἐνῶ ἡ καγκελάριος ὑποστηρίζει τὴν ἀνεξάρτητη εὐρωπαϊκὴ παρουσία. Οἱ Γάλλοι σοσιαλιστὲς ἦταν πάντοτε ἀμερικανικῆς ἀποκλίσεως.