Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, κυρίως λόγῳ τῆς ἐκρηκτικῆς καταστάσεως στὴν Οὐκρανία καὶ τῆς αὐξησεως τοῦ ἐμπορικοῦ ἐλλείμματος τῆς Ἰαπωνίας∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3705 δολλάρια καὶ 139,8155 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1313,75, καὶ τὸ πετρέλαιο, 109,89. Οἱ ἐπενδυτὲς τηροῦν στάση ἀναμονῆς, διότι φοβοῦνται τὴν χειρότερη ἐπιδείνωση, ἐάν, ἔστω καὶ τὴν τελευταία στιγμή, δὲν ἀποτραπεῖ ὀ ἐμφύλιος πόλεμος∙ ὅλα δείχνουν πῶς οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν ἐπιθυμοῦν μὲ τίποτε ἐπιστροφὴ σὲ ψυχροπολεμικὲς καταστάσεις, ὅσο κι ἂν τὶς εὐνοοῦν κάποιοι ὑπερατλαντικοὶ παράγοντες. Στὴν Ἰαπωνία, τὸ ἐμπορικὸ ἔλλειμμα διπλασιάστηκε τὸν Ἰανουάριο, 27,3 δις δολλάρια, ἀπὸ 14 τὸν Δεκέμβριο∙ οἱ παρατηρητὲς τὸ θεωροῦν ὡς πλήρη ἀποτυχία τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς, ἡ ὁποία ὑποσχόταν τὴν ταχεῖα ἀνάκαμψη τῆς ἰαπωνικῆς οἰκονομίας. Ἄλλωστε καὶ τὸ τελευταῖο τετράμηνο τοῦ παρελθόντος ἔτους ἡ ἀνάπτυξη ὑποχώρησε στὸ 1%, ἐνῶ σημειώθηκε καὶ νέα διαρροὴ ραδιενερωγοῦ ὕδατος ἀπ’ τὴν Φουκουσίμα.