Σαμαρᾶς, αἴσθηση εὐθύνης

Τὴν αἴσθηση τῆς εὐθύνης ἐπέβαλε, γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, ὁ πρωθυπουργὸς στοὺς ὑπουργούς του∙ στὴ σύσκεψη τῆς Κυριακῆς στὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ἔφθασε στὶς πέντε τὸ ἀπόγευμα στὸ γραφεῖο τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν, ἀλλὰ δὲν ἦταν κανένας ἐκεῖ, ἐκτὸς ἀπὸ κάποιες γραμματεῖς. Ἀμέσως κήρυξαν συναγερμὸ κι οἱ ὑπουργοὶ κατέφθαναν ἀλαφιασμένοι∙ ἡ σύσκεψη ἄρχισε πέντε καὶ εἰκοσιπέντε, ἀφοῦ πέρασε εἰκοσιπέντε λεπτὰ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς στὴν αἴθουσα ἀναμονῆς. Ἡ τήρηση τοῦ ὡραρίου εἶναι ἄκρως τυπικὴ στὴν κυβέρνηση καὶ στὶς συσκέψεις στοῦ Μαξίμου∙ ὁ λαὸς λέει, «ἀπ’ τὸ κεφάλι βρωμάει τὸ ψάρι», κι ἔχει δίκαιο. Οἱ περισσότεροι ὑπουργοὶ ἐνεργοῦν κατὰ τὸν πρόεδρό τους∙ δὲν γίνεται τίποτε χωρὶς τάξη καὶ αἴσθηση τοῦ καθήκοντος.