Εἰσπράξεις ἀπὸ παράκτιες

Οἱ πρῶτες εἰσπράξεις ἀπ’ τὰ ἐμβάσματα στὶς παράκτιες ἑταιρεῖες εἰσέρρευσαν στὸ δημόσιο ταμεῖο∙ ἑκατὸ ἑκατομμύρια εὐρώ, ὅσα καταλογίσθηκαν στὶς πρῶτες ἐκκαθαρίσεις τῶν 24000 περίπου ἀπ’ τὶς 54000 συνολικὰ περιπτώσεις. Ἡ ἐκκαθάριση εἶναι χρονοβόρος, διότι ἡ νομοθεσία εἶναι περίπλοκη καὶ ἐπιβάλλει λεπτομερεῖς ἐλέγχους∙ πάντως ἡ ἀρχὴ ἔγινε κι οἱ ἀρχὲς πιστεύουν ὅτι ἡ δουλειὰ θὰ προχωρήσει μὲ ταχύτερους ρυθμοὺς πλέον, ἐπειδὴ ἔχουν ἐντοπισθεῖ οἱ συνηθεις παρατυπίες ποὺ γίνονται κι ἔτσι ἀπαλλάσσονται οἱ ἐλεγκτὲς ἀπὸ περιττὲς ἐνέργειες. Παρόμοια διαδικασία γίνεται καὶ στὴν λίστα Λαγκάρντ, ὅπου ἔχουν προσκομισθεῖ τὰ δικαιολογητικὰ τῶν ἐνδιαφερομένων κι αὐτὰ ἀξιολογοῦνται ἀπ’ τους ἐλεγκτές∙ εἶναι μακρὺς ὁ δρόμος τοῦ ἐλέγχου, ἀλλὰ ἔχει καλυφθεῖ ἡ μεγαλύτερη ἀπόσταση.