Παραιρεῖται καὶ βλάπτουσαν

Οἱ ρυθμίσεις γιὰ τὶς ἀγροτικὲς καλλιέργειες δείχνουν τὸ πόσες γνώσεις γεωπονίας εἶχαν τὴν ἐποχή του∙ ρυθμίζει λεπτομερῶς τὴν καλλιέργεια πολλῶν φυτῶν, μὲ τρόπο ποὺ τὸν θαυμάζουμε καὶ σήμερα. «Πορροτέρω γὰρ ἐξικνείται ταῦτα ταῖς ῥίζαις καὶ οὐ πᾶσι γειτνιᾷ τοῖς φυτοῖς ἀσινῶς»∙ οἱ συκιὲς καὶ οἱ ἐλιὲς ἁπλώνουν μακρύτερα τὶς ρίζες καὶ βλάφτουν τὰ γειτονικὰ φυτά. «Ἀλλὰ καὶ τροφὴν παραιρεῖται καὶ βλέπτουσαν ἐνίοις ἀπορροὴν ἀφίησι»∙ ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν τροφή τους βλάπτουν, καθὼς τὴν ἀφήνουν καὶ χύνεται. «Βόθρους δὲ καὶ τάφρους τὸν βουλόμενον ἐκέλευσεν ὀρύσσειν»∙ ἀλλὰ καθόρισε ὅποιος ἀνοίγει βόθρο καὶ τάφρο. «Ὅσον ἐμβάλλε βάθος, ἀφιστάμενον μῆκος τἀλλοτρίου»∙ ὅσο πιὸ βαθειὰ πηγαίνει νὰ ἀφήνει ἀπόσταση ἀπ’ τὸν γειτονικό. «Καὶ μελισσῶν σμήνη καθιστάμενον ἀπέχειν τῶν ἀφ’ ἑτέρου πρότερον ἱδρυμένον πόδας τριακοσίους»∙ ἀλλὰ καὶ ὅποιος βάζει μελίσσια νὰ ἀπέχει ἀπ’ τὸν γείτονά του, ὅταν τὰ ἔχει βάλει προηγουμένως, ἐνενῆντα μέτρα.