Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, σταθεροποιητικὲς στὴν Εὐρώπη καὶ πτωτικὲς στὴν Ἀσία∙ τὸ εὐρὼ διατηρήθηκε σταθερό, 1,3732 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 140,6890 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1333, ἐνῶ τὸ πετρέλαιο ὑποχώρησε ἐλαφρά, 109,77. Ἡ κρίση στὴν Οὐκρανία δὲν ἐπηρέασε τὶς ἀγορές, διότι οἱ ἐπενδυτὲς πιστεύουν ὅτι δὲν θὰ ἔχει εὐρύτερες προεκτάσεις, πέραν τῆς τακτοποιήσεως τῶν ἐσωτερικῶν της∙ πολλοὶ Εὐρωπαῖοι τηροῦν ἐπιφυλακτικὴ στάση καὶ δὲν ταυτίζονται ἀπολύτως μὲ τὸ νέο καθεστώς, διότι ἀναμένουν τὴν στάση του ἀπέναντι στὶς ἀκροδεξιὲς ἔνοπλες δυνάμεις, οἱ ὁποῖες καὶ ἐλέγχουν τὸ Κίεβο καὶ τὶς δυτικὲς ἐπαρχίες. Οἱ ἔγκυροι παρατηρητὲς ὑποστηρίζουν ὅτι, ἐὰν δὲν ἀφοπλισθοῦν αὐτὲς οἱ ὁμάδες, δὲν ἀποκαθίσταται εὔκολα ἡ τάξη, ἐνῶ δὲν ἀποδέχονται τὴν ἐξουσία τους οἱ ρωσόφωνες περιοχές∙ οἱ πιστωτικὲς ἀνάγκες τῆς Οὐκρανίας ἐκτιμῶνται σὲ 35 δις δολλάρια, ἀλλὰ αὐτὰ οὐδεὶς τὰ προσφέρει σήμερα. Ἐλάχιστα συγκεντρώνονται καὶ πολὺ δύσκολα.