Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, μὲ ἐξαίρεση Τόκυο, μὲ σημαντικὴ ἄνοδο καὶ Γουὼλ Στρὴτ μὲ ἐλάχιστη∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 1,3748 δολλάρια, ἀλλὰ παρέμεινε σταθερὸ στὰ 140.6250 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1332,75, ἀλλὰ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 110,21. Ἡ οὐκρανικὴ κρίση ἐπηρεάζει τὶς ἀγορές, μὲ τοὺς ἐπενδυτὲς σὲ ἐπιφυλακτικὴ στάση, ὡς πρὸς τὴν κατάληξή της, καθὼς δὲν διαγράφεται ἐλπιδοφόρος προοπτικὴ γιὰ τὸ οἰκονομικό της πρόβλημα κι ἂν ἀκόμη δοθεῖ σύντομα λύση στὸ πολιτικό της∙ οἱ ἐπισκέψεις στὸ Κίεβο τοῦ Βρεταννοῦ καὶ Ἀμερικανοῦ ὑπουργοῦ δὲν ἀλλάζουν τὴν κατάσταση, ἐπειδὴ δὲν προσέφεραν διέξοδο στὸν σχηματισμὸ κυβερνήσεως, ἐνῶ καὶ οἱ ἴδιοι περιορίσθηκαν σὲ ἐκδηλώσεις δημοσίων σχέσεων. Ἡ εὐνοϊκὴ γιὰ τὴν εὐρωπαϊκὴ οἰκονομία ἔκθεση τῆς Ἐπιτροπῆς, μὲ προοπτικὲς ἀνακάμψεως γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ χρόνια, δὲν ἀποτέλεσαν οὐσιαστικὸ ἀντίβαρο∙ ἡ παράταση τῆς κρίσεως στὴ Γαλλία μέτρησε πολὺ περισσότερο μᾶλλον.