Βαρκελώνη, ἔκθεση ψηφιακῶν

Στὴν παγκόσμια ἔκθεση ψηφιακῆς τεχνολογίας τὰ ἐγκαίνια τοῦ ἑλληνικοῦ περιπτέρου συγκέντρωσαν τὴν προσοχὴ τοῦ μεγαλυτέρου μέρους τοῦ κοινοῦ∙ τὸ περίπτερο εἶναι διπλάσιο σχεδὸν ἀπ’ τὸ περυσινό, μὲ τὴν συμμετοχὴ 40 ἑλληνικῶν ἑταιρειῶν καὶ τῶν συνδέσμων της κατὰ κλάδο, ἢτοι δυὸ φορὲς ἀπὸ πέρυσι καὶ μὲ ἐπέκταση σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς χρήσεις τῆς προηγμένης τεχνολογίας. Οἱ ἑλληνικὲς ἑταιρεῖες ἐπεκτάθηκαν πέρα ἀπ’ τὴν κινητὴ τηλεφωνία, στὴν ὁποία εἶχαν διακριθεῖ πέρυσι, καὶ στὶς διαστημικὴ τεχνολογία, βιοτεχνολογία, μεταφορές, ἰατρικὲς ἐφαρμογές καὶ ἄλλες∙ ὁ ὑφυπουργὸς Μεταφορῶν Μιχάλης Παπαδόπουλος ἔκανε τὰ ἐγκαίνια τοῦ περιπτέρου κι εἶχε συναντήσεις μὲ ὑπουργοὺς ἄλλων χωρῶν∙ ἕνα εἶναι δεδομένο ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία ἐξελίσσεται πολὺ δυναμικὰ στὴν χώρα μας.