Κατὰ τῶν ἐξαγόντων ἀρὰς

Ἡ γεωργικὴ νομοθεσία τοῦ Σόλωνος ἦταν λεπτομερὴς κι ἀφοροῦσε τόσο τὴν παραγωγή, ὅσο καὶ τὸ ἐμπόριο τῶν προϊόντων∙ ἡ Ἀττικὴ εἶχε φτωχὸ ἔδαφος καὶ στεροῦταν ρέοντος ὕδατος ἢ καὶ λιμνῶν, γιὰ τὴν ἄρδευση τῶν καλλιεργειῶν της. «Τῶν δὲ γινομένων διάθεσιν πρὸς ξένους ἐλαίου μόνον ἔδωκεν, ἄλλα δ’ ἐξάγειν ἐκώλυσε»∙ γιὰ ἐξαγωγὴ ἔδωσε τὴν ἄδεια μόνο στὸ ἐλαιόλαδο ἀπ’ τὰ γεννήματα, ἀλλὰ ἀπαγόρευσε τὴν ἐξαγωγὴ τῶν ἄλλων. «Καὶ κατὰ τῶν ἐξαγόντων ἀρὰς τὸν ἄρχοντα ποιεῖσθαι προσέταξεν»∙ καὶ ἐξουσιοδότησε τὸν ἄρχοντα ἀναθεματίζειν ὅποιους ἐπιχειροῦσαν ἐξαγωγές. «Ἢ ἐκτίνειν αὐτὸν ἑκατὸν δραχμὰς πρὸς τὸ δημόσιον»∙ διαφορετικὰ θὰ πληρώνει ὁ ἴδιος ἑκατὸ δραχμὲς πρόστιμο στὸ δημόσιο. «Καὶ πρῶτος ἄξων ἐστὶν ὁ τούτων περιέχων τὸν νόμον»∙ καὶ ὁ νόμος αὐτὸς περιέχεται στὸν πρῶτο ἄξονα. Στὴ διασφάλιση τῶν ἀναγκῶν τῶν Ἀθηναίων ἀπέβλεπε ὁ νόμος, ἐπειδὴ μὲ τὶς ἐξαγωγὲς παρουσιαζόταν ἔλλειψη στὴν ἀθηναϊκὴ ἀγορά.