Διαπραγματεύσεις μὲ τρόικα

Οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόικα βρίσκονται στὴν τελική τους φάση, ἐνῶ φαίνεται ὅτι ἔχει βρεθεῖ τουλάχιστον κοινὴ γλῶσσα∙ ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας θεωρεῖται δεδομένη, ὅπως καὶ τὸ τεράστιο πρωτογενὲς πλεόνασμα, ἀλλὰ οἱ διαφορὲς ἑστιάζονται πλέον στὴν διάθεσή του, εἴτε στὰ κατώτερα στρώματα, ὅπως προτείνει ἡ κυβέρνηση καὶ προβλέπει ἡ συμφωνία τοῦ Νοεμβρίου 2012, εἴτε ἡ ἀποταμίευσή του γιὰ χειρότερες στιγμές. Ἡ τρόικα συνεχίζει τὴν τακτική της ὑπονομεύσεως τῆς χώρας, ὅπως κάνει καὶ μὲ τὴν ἀποδέσμευση τῶν τραπεζῶν, ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι τὰ τελευταῖα της∙ οἱ Εὐρωπαῖοι βλέπουν τὴν βελτίωση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας καὶ ἐπιθυμοῦν τὴν ἐνίσχυσή της στὸν δρόμο αὐτὸν μὲ κάθε μέσο. Ἑπομένως, ἐὰν ἐπιμείνει ἡ τρόικα, μᾶλλον δύσκολα, τὸ πρόβλημα θὰ λυθεῖ στὸ Γιούρογκρουπ∙ ἔχουν ἀρκετὰ προβλήματα μὲ τὴν Οὐκρανία στὴν Εὐρωζώνη, ὥστε νὰ βρίσκουν καὶ ἄλλα μπροστά τους ἀπ’ τὴν τρόικα. Τὶς ὑποψίες ὑπονομεύσεως ἐνισχύουν.