Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, μὲ ἰσχυρότερες σὲ Ρωσία καὶ Δύση καὶ Ἰαπωνία καὶ ἐλαφρότερες καὶ Κίνα∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3772 δολλάρια καὶ 139,5950 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1344,25 καὶ τὸ πετρέλαιο, 111,94. Ἡ κρίση στὴν Οὐκρανία ἐπηρέασε ἀπότομα τὴν κεφαλαιαγορὰ τῆς Μόσχας, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν κατακόρυφη πτώση, κατὰ 10% περίπου τῶν μετοχῶν, μὲ διακυμάνσεις στὸ ἐνδιάμεσο, ἐνῶ ἡ Σαγκάη διατηρήθηκε σὲ μερικὰ δέκατα ἀπώλειας, ἀλλὰ οἱ δυτικὲς ἀγορὲς ἔχασαν ἀπὸ 1,5% μέχρι 2,5%∙ Ἡ ἀρχικὴ ἐντύπωση, ὅπως τὴν καλλιεργοῦσε ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ γιὰ οἰκονομικὰ μέτρα κατὰ τῆς Ρωσίας, δὲν ἐπαληθεύεται, ἀλλὰ ἀντίθετα οἱ ἔγκυροι οἰκονομικοὶ ἀναλυτὲς προβλέπουν χειρότερες ἐπιπτώσεις στὶς δυτικὲς οἰκονομίες καὶ περισσότερο στὴν ἀμερικανικὴ ἀπ’ τὴν κρίση∙ προσοχὴ χρειάζεται, ἀπ’ τὴν πλευρὰ τῆς Εὐρώπης. Ἡ Μόσχα ἰσχυρίζονται διαθέτει δύο πανίσχυρα ὅπλα, φυσικὸ ἀέριο καὶ πετρέλαιο καὶ πολὺ λιγώτερο εὐαίσθητη σὲ πολιτικὲς κρίσεις οἰκονομία.