Προσηγορεύθησαν κύρβεις

Οἱ νόμοι τοῦ Σόλωνος εἶχαν θεωρηθεῖ ἱστορικὴ μεταρρύθμιση στὴν ἐποχή τους καὶ πολλὲς διατάξεις τους ἐνσωματώθηκαν στὸ ἑλληνικὸ καὶ ρωμαϊκὸ δίκαιο∙ ἀκόμη καὶ ὁ Πεισίστρατος, κατὰ τὴν τυραννία του, τήρησε τοὺς νόμους αὐτούς. «Ἰσχὺν δὲ τοῖς νόμοις πᾶσιν εἰς ἑκατὸν ἐνιαυτοὺς ἔδωκε»∙ καὶ ἔδωσε ἰσχὺ γιὰ τοὺς νόμους του ἑκατὸ ἔτη. «Καὶ κατεγράφησαν εἰς ξυλίνους ἄξονας ἐν πλαισίοις περιέχουσι στρεφομένους»∙ καὶ κατεγράφησαν σὲ ξύλινους ἄξονες μέσα σὲ πλαίσια περιστρεφόμενα. «Ὧν ἔτι καθ’ ἡμᾶς ἐν Πρυτανείῳ λείψανα μικρὰ διεσώζετο»∙ ἀπ’ τὰ ὁποῖα μικρὰ λείψανα σώζονται μέχρι τὶς μέρες μας στὸ Πρυτανεῖο. «Καὶ προσηγορεύθησαν, ὡς Ἀριστοτέλης φησί, κύρβεις»∙ καὶ ὀνομάσθηκαν, ὅπως γράφει ὁ Ἀριστοτέλης, κύρβεις. Γιὰ πρώτη φορὰ ἑλληνικὴ πόλις ὀργανωνόταν συστηματικὰ ἀπὸ πλευρᾶς ἀστικοῦ καὶ ποινικοῦ δικαίου∙ ἔστω κι ἂν ἦταν μικρὴ πόλις τότε αἱ Ἀθῆναι, παρέμειναν οἱ βάσεις τοῦ δικαίου της καὶ ἐξ αὐτῆς μεταφέρθηκαν στὸν ὑπόλοιπο κόσμο.