Κλιμάκωση τῶν Ἀμερικανῶν

Τὴν τακτικὴ τοῦ αἰφνιδιασμοῦ ἀκολουθοῦν οἱ Ἀμερικανοὶ στὴν οὐκρανικὴ κρίση, ὄχι ἀπέναντι στοὺς Ρώσους, διότι δὲν ἔχουν αὐτὴν τὴν δυνατότητα ὅπως ἀπέδειξαν οἱ ἐξελίξεις∙ δημιουργοῦν τετελεσμένα γεγονότα ἀποβλέποντες στὸν ἐγκλωβισμὸ τῶν Εὐρωπαίων, ὥστε ὑποκύψειν στὰ ἀμερικανικὰ σχέδια. Ἡ διακοπὴ τῆς συνεργασίας τῆς Οὐάσιγκτον μὲ τὴν Μόσχα δὲν εἶναι καθόλου εὔκολη, οὔτε στὰ οἰκονομικά, οὔτε στὰ στρατιωτικὰ καὶ ἄλλα∙ πολλαπλάσιες εἶναι οἱ ἀμερικανικὲς ἐπενδύσεις στὴν Ρωσία μὲ τὰ κεφάλαιά τους ἐκεῖ τῶν ἀντιστοίχων ρωσικῶν στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἐνῶ ἡ αὐτάρκεια τῆς Ρωσίας εἶναι μεγαλύτερη κι ἔχει τὴν Κίνα δίπλα της, ἐνῶ ὁ ρωσικὸς λαὸς ἔχει ἀποιδείξει τὴν ἀντοχή του στὶς στερήσεις. Ἕνα δὲν θέλουν οἱ Ρῶσοι, τὴν ἐμφάνιση ναζιστικοῦ καθεστῶτος στὰ σύνορά τους, στὶς ἱστορικές της ρίζες. Στὰ στρατιωτικὰ περιλαμβάνεται τὸ διάστημα∙ πῶς θὰ κατεβάσει τὸν ἀστροναύτη της ἀπ’ τὸν διαστημικὸ σταθμὸ ἡ Οὐάσιγκτον, θὰ πηδήξει; Δὲν ἔχει γάιδαρο.