Ἐπιτυχίες ψηφιακοῦ κλάδου

Ἡ παγκόσμια ἔκθεση κινητῆς τηλεφωνίας καὶ ψηφιακῶν χρήσεων ἔκλεισε στὴ Βαρκελώνη μὲ μεγάλες ἐπιτυχίες τῶν ἑλληνικῶν ἑταιρειῶν∙ σαράντα ἑταιρεῖες συμμετεῖχαν στὸ χιλίων τετραγωνικῶν μέτρων περίπτερό μας, μὲ ἐπέκταση καὶ σὲ τομεῖς καθημερινῆς ἀνάγκης τῆς νέας τεχνολογίας. Οἱ περισσότεροι τῶν 80000 ἐπισκεπτῶν τῆς ἐκθέσεως σταμάτησαν στὸ ἑλληνικὸ περίπτερο καὶ θαύμασαν τὰ ἐκθέματά του∙ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ἔχουν οἱ συναντήσεις τῶν Ἑλλήνων μὲ τὶς μεγάλες ἑταιρεῖες παγκοσμίου ἀπηχήσεως οἱ ὁποῖες καὶ θὰ χρησιμοποιήσουν τὰ ἐπιτεύγματά μας. Ἤδη ἔχουν ἀρχίσει σοβαρὲς συνομιλίες κι ἔχουν κλείσει οἱ πρῶτες συμφ ωνίες, ἀλλὰ καὶ ὁρίσθηκαν οἱ συναντήσεις γιὰ τὴν συνέχισή τους∙ τὰ σχόλια εἶναι περισσότερο ἀπὸ θετικὰ καὶ οἱ προϋποθέσεις γιὰ μεγάλες συμφωνίες καλές.