Τῶν θεσμοθετῶν ἐν ἀγορᾷ

Ἡ ἐπίβλεψη τῆς τηρήσεως τῶν νόμων εἶχε ἀνατεθεῖ ἀπὸ παλαιότερα στοὺς ἐννέα ἄρχοντες τῶν Ἀθηνῶν∙ οἱ θεσμοὶ ἦταν ἀπολύτως σεβαστοὶ στὴν ἀθηναϊκὴ δημοκρατία, πολὺ πρὶν ἀπ’ τὸ Δράκοντα καὶ τὸν Σόλωνα. «Κοινὸν μὲν οὖν ὤμνυεν ὅρκον ἡ βουλὴ τοὺς Σόλωνος νόμους ἐμπεδώσειν»∙ κι ἔδιναν κοινὸν ὅρκο ὅλοι οἱ βουλευτὲς μαζὶ ὅτι θὰ σέβονται ἀπολύτως τοὺς νόμους τοῦ Σόλωνος. «Ἴδιον δ’ ἕκαστος τῶν θεσμοθετῶν ἐν ἀγορᾷ πρὸς τῷ λίθῳ»∙ τὸν ἴδιο ὅρκο ἔδινε κι ὁ καθένας ἀπ΄ τοὺς ἕξι θεσμοθέτες στὴν ἀγορὰ, μπροστὰ στὴν κύρβιν, τὸ λίθινο ἀναλόγιο. «Καταφατίζων, εἴ τι παραβαίη τῶν θεσμῶν, ἀνδριάντα χρυσοῦν ἰσομέτρητον ἀναθήσειν ἐν Δελφοῖς»∙ ὅπου μιλοῦσε ὁ κήρυκας, ὅτι ἐὰν παραβιάσει κάποιον ἀπ’ τοὺς θεσμοὺς θὰ ἀφιερώσει χρυσὸν ἀνδριάντα στοὺς Δελφοὺς ἴσον μὲ τὸ ἀνάστημά του. Οἱ ἕξι θεσμοθέτες, ἦταν οἱ ἐτήσιοι ἄρχοντες, μετὰ τοὺς τρεῖς, βασιλέα, πολέμαρχο καὶ ἐπώνυμο ἄρχοντα.