Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μετὰ τὶς σαφεῖς ἐνδείξεις γιὰ ἐκτόνωση τῆς οὐκρανικῆς κρίσεως∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3753 δολλάρια καὶ 141,2900 γιέν, ἀλλὰ παρέμεινε σταθερὸς ὁ χρυσός, 1334,50, ἐνῶ ὑποχώρησε τὸ πετρέλαιο, 107,54. Ἡ θέση τῆς οἰκονομίας τῆς Γαλλίας καὶ τῆς Ἰταλίας ὑπὸ ἐπιτήρηση ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ ἑρμηνεύθηκε στὶς ἀγορὲς ὡς καλὴ ἐνέργεια, διότι θὰ ὁδηγήσει στὴν ἐξυγίανση τῶν δημοσιονομικῶν τους∙ οἱ δύο λαοὶ βλέπουν μὲ καλὸ μάτι τὴν πρωτοβουλία, περισσότερο στὴ Γαλλία, ὅπου ἡ δημοτικότης τοῦ προέδρου της ἔχει πέσει στὸ χαμηλότερο ἐπίπεδο γιὰ ἀρχηγὸ κράτους στὴν πέμπτη δημοκρατία, ἤτοι στὸ 17% μόνο. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα κράτησε σταθερὸ τὸ βασικὸ ἐπιτόκιο, στὸ 0,25%, ὅπως ἀναμενόταν, διότι δὲν θὰ ληφθοῦν ἀποφάσεις, πρὶν ἀπ’ τὸ κανονικὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο, τὸ ὁποῖο καὶ θὰ ἐγκρίνει τὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς∙ δηλαδὴ οἱ ἀποφάσεις θὰ ληφθοῦν στὰ τέλη τοῦ μηνός.