Τρόικα, ἄτακτη ὑποχώρηση

Σὲ ἄτακτη ὑποχώρηση ὑποχρεώθηκε ἡ τρόικα στὸ τραπεζικό, ἂν καὶ ἀνασύρει ἄλλα προβλήματα ὅπως τὸ ἀσφαλιστικό, καὶ ἀποδέχθηκε τὴν κανονικὴ λειτουργία τους, ὁπότε σήμερα ἀναμένεται ἡ ἔγκριση τῆς δόσεως, ἔστω καὶ οὐσίᾳ μόνον∙ τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι ἡ δυσκολώτερη φάση τῆς τετραετίας ὁλοκληρώνεται κι ἡ τρόικα βαδίζει πρὸς τὴν ἔξοδό της ἀπ’ τὴν χώρα. Ὁ ψυχολογικὸς ἀντίκτυπος στὴν ἀγορά, μὲ τὴν ἐπανάληψη τῆς χρηματοδοτήσεως τῶν ἐπιχειρήσεων, εἶναι τὸ πλέον σημαντικό∙ ὅταν οἱ Ἕλληνες πέτυχαν τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν ὕφεση, μὲ τὸ ἅλμα ἀπ’ τὸ μεῖον 6,5% στὸ μηδὲν σὲ δώδεκα μῆνες, ὅλες οἱ ἐνδείξεις πείθουν ὅτι ἡ δυναμικὴ αὐτὴ ἐπεκτείνεται, πέρα ἀπ’τοὺς πρωτοπόρους κλάδους τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας καὶ στοὺς ὑπόλοιπους πλέον. Ἡ παρουσίαση τοῦ ἀσφαλιστικοῦ ἦταν ἀναμενόμενη, οἱ κερδόσκοποι δὲν θὰ ἐγκαταλείψουν ἀμαχητὶ τὴν προσπάθειά τους ὑπονομεύσεως τῆς οἰκονομίας μας∙ ἀναμενόμενο εἶναι, προβάλλουν προβλήματα γνωστὰ καὶ προγραμματισθέντα.