Καὶ παρερχομένην τὸν ἥλιον

Ὁ Σόλων ἐνδιαφέρθηκε καὶ γιὰ τὴν καθιέρωση σωστοῦ ἡμερολογίου εἰς τὰς Ἀθήνας∙ εἶχε διαπιστώσει τὴν ἀρρυθμία τῆς ζωῆς τῶν κατοίκων ἀπ’ τὴν ἀδυναμία τους νὰ ὀργανώσουν τὴν ζωή τους ἀνάλογα πρὸς τὶς ἀλλαγὲς τοῦ καιροῦ, διότι ἦταν τότε σεληνιακοὶ οἱ μῆνες. «Συνιδὼν δὲ τοῦ μηνὸς τὴν ἀνωμαλίαν καὶ τὴν κίνησιν τῆς σελήνης»∙ παρατηρώντας τὴν ἔλλειψη κονονικότητος στοὺς μῆνες καὶ τὴν κίνηση τῆς σελήνης. «Οὔτε δυομένῳ τῷ ἡλίῳ οὔτ’ ἀνίσχοντι συμφερομένην»∙ ποὺ δὲν παρακολουθεῖ πάντοντε τὴν δύση καὶ τὴν ἀνατολὴ τοῦ ἡλίου. «Ἀλλὰ πολλάκις τῆς αὐτῆς ἡμέρας καὶ καταλαμβάνουσαν καὶ παρερχομένην τὸν ἥλιον»∙ ἀλλὰ πολλὲς φορὲς τὴν ἴδια μέρα νὰ προλαβαίνει καὶ νὰ προσπερνᾶ τὸν ἥλιο. «Αὐτὴν μὲν ἔταξεν ταύτην ἕνην καὶ νέαν καλεῖσθαι»∙ αὐτὴ ὥρισε νὰ ὀνομάζεται παλαιὰ καὶ νέα σελήνη. Ἦταν οἱ πρῶτες ἀστρονομικὲς παρατηρήσεις στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, μὲ τὸν Θαλῆ τὸν Μιλήσιο πρῶτο ἀστρονόμο.