Ἀναγνώριση ἀπ’ τὶς ἀγορὲς

Ὁ ἀπεγκλωβισμὸς τῶν τραπεζῶν ἀπ’ τὶς αὐθαίρετες δεσμεύσεις τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου ἔφερε αὐτομάτως τὴν ἀναγνώριση τῆς δυναμικῆς των ἀπ’ τὶς μεγάλες ξένες τράπεζες καὶ τοὺς οἴκους ἀξιολογήσεως∙ ἀποδεικνύεται ὅτι ὁ πολὺς Τόμσεν εἶναι ὄργανο τῶν πιὸ βρώμικων κερδοσκοπικῶν κυκλωμάτων τὰ ὁποῖα ἐπιδίωκαν τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας κι ἐπειδὴ ἀπέτυχαν χρησιμοποιοῦν τὰ τελευταῖα τους ὅπλα. Ἡ δυναμικὴ τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας δύσκολα πολὺ ἀνακόπτεται πλέον, καθὼς ὁ πληθωρισμὸς παρέμεινε ἀρνητικός, 1,1% τὸν Ἰανουάριο, ἐνῶ τὸ δημόσιο εἰσέπραξε 1,28 δις εὐρὼ τὸ 2013 ἀπὸ καθυστερημένους φόρους ἰδιωτῶν∙ φυσικὰ τὸ σύνολο τῶν ὀφειλῶν αὐτῶν ἀνέρχεται σὲ 10,1 δις εὐρώ, ἀλλὰ εἶναι γεγονὸς ὅτι δύσκολα πολὺ εἰσπράττονται αὐτὰ τὰ χρήματα σὲ περίοδο κρίσεως. Ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τῆς ἀγορᾶς ἐπεκτείνεται στοὺς ἄλλους κλάδους, καθὼς ὅλοι περιμένουν ἐναγωνίως τὴν διοχέτευση ρευσρότητος ἀπ’ τὶς τράπεζες, ὁπότε τὸ ἅλμα στὴν ἀνάπτυξη ἀκολουθεῖ ἀμέσως.