Εὐρωζώνη, συμφωνία τρόικα

Τὴν δέσμευση γιὰ συμφωνία μὲ τὴν τρόικα μέχρι τὴν Κυριακὴ ἀνέλαβε τὸ Γιουρογκροὺπ καὶ τὴν ἔγκριση τῆς δόσεως∙ μετὰ τὴν συνεδρίαση δὲν δόθηκε συνέντευξη τύπου, ἐνῶ ἀναγνωρίσθηκε ἡ πρόοδος ποὺ ἔχει σημειωθεῖ στὶς διαπραγματεύσεις. Ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν δὲν πῆρε τὰ εὔσημα δημοσίως, μᾶλλον γιὰ λόγους ἰσορροπίας στὸ ἐσωτερικό, λόγῳ τῆς οὐκρανικῆς κρίσεως∙ αὔριο ἐπιστρέφει ἡ τρόικα καὶ συνεχίζονται οἱ σκληρὲς διαπραγματεύσεις, καθὼς τὰ κερδοσκοπικὰ κυκλώματα δείχνουν ὅτι θέλουν τὴν Ἑλλάδα ὑπὸ συνεχῆ ἔλεγχο κι ὄχι ἀνεξάρτητη γιὰ τὴν ἄσκηση τῆς οἰκονομικῆς της πολιτικῆς. Τὰ ἐπιτεύγματα εἶναι σημαντικὰ καὶ ἡ ἔξοδος στὶς ἀγορὲς πολὺ εὔκολη, ἐπειδὴ τὰ ἐπιτόκια ἔχουν πέσει στὰ χαμηλότερα ἐπίπεδα τῆς τερραετίας∙ φαίνεται ὅμως ὅτι τὸ διεθνὲς παιχνίδι ἐπηρεάζει τὴν χώρα, μὲ τὶς ἀσφυκτικὲς πιέσεις στὴν Γερμανία ἀκολουθῆσαι φιλοαμερικανικὴ πολιτική, στὴν Οὐκρανία καὶ στὰ οἰκονομικά. Ἡ δυναμικὴ τῆς οἰκονομίας μας ἀποτελεῖ πλέον τὸν καλύτερο σύμμαχό μας.