Ψέγοντες ἢ συμβουλεύοντες

Ἡ συμπλήρωση τοῦ ἡμερολογίου ἔγινε ἀναλόγως πρὸς τὶς φάσεις της σελήνης, ὥστε νὰ ἀνταποκρίνεται στὸ τί ἔβλεπε ὁ καθένας∙ δὲν εἶχαν προχωρήσει οἱ ἀστρονομικὲς μελέτες καὶ μόνο ὁ Θαλῆς ὁ Μιλήσιος εἶχε κάνει τῖς πρῶτες ἀκριβεῖς παρατηρήσεις. Τὴν πανσέληνο ἀπεκάλεσε νουνημία καὶ «τὰς δ’ ἀπ’ εἰκάδος οὐ προστιθείς, ἀλλ’ ἀφαιρῶν καὶ ἀναλύων»∙ τὴν ἀρίθμηση δὲ τῶν ἡμερῶν ἀπ΄ τὶς εἴκοσι καὶ μετὰ δὲν τὶς προσέθετε, ἀλλὰ τὶς ἀφαιροῦσε καὶ τὶς λιγόστευε. «Ὥσπερ τὰ φῶτα τῆς σελήνης ἑώρα, μέχρι τριακάδος ἠρίθμησεν»∙ ὅπως ἔβλεπε τὰ φῶτα τῆς σελήνης, μέχρι τὶς τριάντα τὶς ἀρίθμησε. «Ἐπεὶ τῶν νόμων εἰσενεχθέντων ἔνιοι τῷ Σόλωνι καθ’ ἑκάστην προσῄεσαν ἡμέραν»∙ καὶ ἀφοῦ εἶχαν θεσπισθεῖ οἱ νόμοι μερικοὶ ἐπισκέπτονταν καθημερινὰ τὸν Σόλωνα. «Ἐπαινοῦντες ἢ ψέγοντς ἢ συμβουλεύοντες ἐμβάλλειν τοῖς γεγραμμένοις ὅ,τι τύχοιεν ἢ ἀφαιρεῖν»∙ γιὰ ἔπαινο ἢ ἐπίκριση ἢ συμβουλὴ γιὰ πρόσθεση ἢ ἀφαίρεση στὰ ψηφισθέντα.