Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ καθαρὰ πτωτικὲς στὴν Γουὼλ Στρήτ, παρὰ τὴν κλιμάκωση τῆς κρίσεως στὴν Οὐκρανία, ἀλλὰ μὲ σθεναρὴ τὴν γερμανικὴ ἄρνηση στὴν ἐπιβολὴ κυρώσεων∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 1,3866 δολλάρια καὶ 142,7660 γιέν, ἀλλὰ ἀνέβηκαν χρυσὸς, 1346,25 καὶ πετρέλαιο, 108,18. Ἡ ἠρεμία τῶν ἐπενδυτῶν σημαίνει ὅτι δὲν διαβλέπουν ἀπώλεια ἐλέγχου στὴν κρίση, παρὰ τοὺς ὑψηλοὺς τόνους τῆς Οὐάσιγκτον καὶ τῶν φίλων της∙ ἡ μεγαλύτερη ὑποχώρηση στὴν Νέα Ὑόρκη δύναται προαναγγεῖλαι χειρότερες οἰκονομικὲς ἐπιπτώσεις στὴν Ἀμερικὴ παρὰ στὴν Ρωσία ἀπ’ τὴν μεταξύ τους ἔνταση. Ἡ ἀνακοίνωση ὅτι τὸ δημόσιο χρέος ὅλων τῶν χωρῶν ἀνέρχεται σὲ ἑκατὸ τρις δολλάρια δὲν ἐντυπωσίασε καὶ πολὺ τοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, διότι εἶναι γνωστὴ ἡ ὑπερχρέωση τῶν περισσοτέρων∙ τὸ πρόβλημα γιὰ τοὺς παρατηρητὲς εἶναι ἡ ἐξυπηρέτησή του ἀπ’ τὶς φτωχὲς χῶρες, διότι ὅλο καὶ περισσότερες βυθίζονται χειρότερα στὸν φαῦλο κύκλο του.