Διάσωση ἰχθυοκαλλιεργειῶν

Ἡ διάσωση τῶν ἰχθυοκαλλιεργειῶν ἦταν ἐπιβεβλημένη καὶ μᾶλλον πολὺ ἄργησε∙ ὁ κλάδος ἀναπτύχθηκε τὶς τελευταῖες δεκαετίες καὶ ἔγινε ὁ πρῶτος παγκοσμίως, μὲ ἐξαγωγὲς νὰ φθάνουν τὰ 450 ἑκατομμύρια εὐρώ. Τὰ περισσότερα προβλήματα προέρχονται ἀπ’ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ Μνημονίου καὶ τὸν περιορισμὸ τῶν τραπεζικῶν πιστώσεων, ἐνῶ καὶ ἡ κατάρρευση τοῦ Χρηματιστηρίου στέρησε τὶς μεγάλες ἐπιχειρήσεις ἀπ’ τὴν ἄντληση κεφαλαίων, ὅπως γίνεται σὲ κάθε χώρα∙ οἱ λεπτομέρειες τῆς ρυθμίσεως ἔχουν δευτερεύουσα σημασία, διότι προέχει ἡ ἐπιβίωση τῶν ἰχθυοκαλλιεργειῶν καὶ ἡ διατήρηση τῆς πελατείας των στὸ ἐξωτερικὸ κύριως, ὅπου ὁ ἀνταγωνισμὸς εἶναι ἔντονος. Ἡ χώρα μας διαθέτει τὴν μεγαλύτερη ποικιλία κόλπων καὶ ἀκτῶν γιὰ τὴν ἀνάπτυξη, μὲ κατάλληλες προϋποθέσεις, τῆς ἰχθυοκαλλιέργειας.