ΗΠΑ, παραχώρηση διαδικτύου

Στὴν παραχώρηση τῆς ἀποκλειστικῆς διαχειρίσεως τῆς κατανομῆς τῶν προσβάσεων στὸ διαδίκτυο προχώρησε ἡ Ἀμερική, μετὰ τὰ πολλὰ σκάνδαλα παρακολουθήσεως τῶν ἠλεκτρονικῶν ἐπικοινωνιῶν ἀπ’ τὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες της∙ εἶχαν προηγηθεῖ πολλὲς διαμαρτυρίες ἀπ’ πολλὲς χῶρες καὶ κυρίως ἀπ’ τἲς ἀναδυόμενες καὶ τὶς εὐρωπαϊκές, ἀλλὰ ἡ Οὐάσιγκτον δὲν ἀπαντοῦσε περιφρονητικώτατα. Φαίνεται ὅτι, ἡ οὐκρανικὴ κρίση καὶ ἡ ἀπαίτηση γιὰ ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος, τὴν ὑποχρεώνουν σὲ ὑποχώρηση σὲ ἕνα θέμα, τὸ πιὸ ἀνώδυνο∙ ἡ Ἀρχὴ γιὰ τὴν καταχώριση τῶν πυλῶν στὸ διαδίκτυο εἶναι ἀμερικανική, διότι ἀπὸ αὐτὴν ἄρχισε ἡ ἐφαρμογή του μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ σοβιετικοῦ συστήματος. Ἀλλὰ τώρα ἐπεκτάθηκε παγκοσμίως καὶ εἶναι ἀπαραίτητη ἡ σύσταση διεθνοῦς ἀρχῆς.