Ψένωφιν τὸν Ἡλιουπολίτην

Ὁ Σόλων ζήτησε τὴν ἄδεια κι ἔφυγε ἀπ’ τὴν Ἀθήνα γιὰ δέκα χρόνια, ἐπειδὴ ἤλπιζε ὅτι οἱ Ἀθηναῖοι θὰ συνήθιζαν τοὺς νόμους του∙ ἤθελε ἀποφύγειν τὰς πιέσεις τῶν φίλων του γιὰ ἀλλαγή τους κατὰ τὰ συμφέροντα ἑκάστου. «Πρῶτον μὲν οὖν εἰς Αἴγυπτον ἀφίκετο καὶ διέτριψεν, ὡς αὐτός φησι»∙ πρῶτα μὲν λοιπὸν στὴν Αἴγυπτο ἔφθασε καὶ παρέμεινε, ὅπως λέει ὁ ἴδιος. «Νείλου ἐπὶ προχοῇσι Κανωβίδος ἐγγύθεν ἀκτῆς»∙ στὶς ἐκβολὲς τοῦ Νείλου κοντὰ στὴν ἀκτὴ τῆς Κανωβίδος. «Χρόνον δέ τινα καὶ τοῖς περὶ Ψένωφιν τὸν Ἡλιουπολίτην καὶ Σῶγχιν τὸν Σαΐτην, λογιωτάτοις οὗσι τῶν ἱερεών, συνεφιλοσόφησε»∙ γιὰ κάποιο χρόνο καὶ κοντὰ στὸν Ψένωφι τὸν Ἡλιουπολίτη καὶ τὸν Σῶγχι τὸν Σαΐτη, ποὺ ἦταν οἱ λογιώτατοι ἀπ’ τοὺς ἱερεῖς, φιλοσόφησε μαζί τους. Ἦταν ὁ δεύτερος σοφὸς τῶν Ἑλλήνων, μετὰ τὸν Θαλῆν τὸν Μιλήσιον, ποὺ περιώδεευσε στὶς ἀναπτυγμένες χῶρες τῆς κοντινῆς Μέσης Ἀνατολῆς.