Διὰ ποιήματος ἐξενεγκεῖν

Ὁ Σόλων ἄκουσε ἀπ’ τοὺς Αἰγυπτίους σοφούς τὴν ἱστορία τῆς Ἀτλαντίδος∙ εἶχε μείνει ἡ παράδοση τῆς περιφήμου νήσου στὸ μέσο τοῦ Ἀτλαντικοῦ ὠκεανοῦ. «Παρ’ ὧν καὶ τὸν Ἀτλαντικὸν ἀκούσας λόγον, ὡς Πλάτων φησίν, ἐπεχείρησε διὰ ποιήματος ἐξενεγκεῖν εἰς τοὺς Ἕλληνας»∙ ἀπ’ τοὺς ὁποίους ἄκουσε τὴν ἱστορία γιὰ τὴν Ἀτλαντίδα, ὅπως γράφει ὁ Πλάτων, κι ἐπειχείρησε νὰ τὴν ἀποδώσει μὲ ποίημά του στοὺς Ἕλληνες. «Ἐπειτα πλεύσας εἰς Κύπρον ἠγαπήθη διαφερόντως ὑπὸ Φιλοκύπρου τινὸς τῶν ἐκεῖ βασιλέων»∙ ἔπειτα ἔπλευσε στὴν Κύπρο κι ἀγαπήθηκε πολὺ ἀπὸ κάποιον Φιλόκυπρο ἕναν ἀπ’ τοὺς βασιλεῖς της. «Ὅς εἶχεν οὐ μεγάλην πόλιν ᾠκισμένην ὑπὸ Δημοφῶντος τοῦ Θησέως»∙ ὁ ὁποῖος δὲν εἶχε μεγάλη πόλη ἱδρυθεῖσα ἀπ’ τὸν Δημοφῶντα τοῦ Θησέως. «Περὶ τὸν Κλάριον ποταμὸν ἐν χωρίοις ὀχυροῖς μέν, ἄλλως δὲ δυσχερέσι καὶ φαύλοις κειμένην»∙ στὸν Κλάριο ποταμὸ καὶ σὲ μέρη ὀχυρὰ ἀλλὰ δύσβατα καὶ ἄγονα.