Ρευστότης ἀντιπολιτεύσεως

Ἡ ρευστότης στὴν ἀντιπολίτευση ἐνισχύεται, μετὰ τὶς ἀποχωρήσεις, τὶς διαγραφὲς καὶ τὶς μεταπηδήσεις∙ ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ διέγραψε τὸν προφυλακισμένο βουλευτή της Κορινθίας, προλαβαίνοντας τὴν ἀνεξαρτητοποίησή του, ὅπως τοῦ συναδέλφου του τῆς Λαρίσης, ἐνῶ ἐπώνυμοι σοσιαλιστὲς σπεύδουν πρὸς ὑποστήριξη ἀτλαντικῶν δεξιόστροφων. Ἡ ἀκροδεξιὰ ἀποψιλώνεται καὶ ἡ μοναδικὴ μέριμνα τῶν βουλευτῶν της εἶναι ἡ διατήρηση τῆς ἕδρας, ἐνῶ ἀποφεύγουν τὴν μεταβίβασή της στοὺς ἀναπληρωματικοὺς καὶ τὴν ἀνανέωση τοῦ στελεχειακοῦ της δυναμικοῦ∙ δείχνουν ἐμφανέστατα ὅτι δὲν ἔχουν ἐμπιστοσύνη στὸν ἀρχηγό τους καὶ στὸ κόμμα τους, κι ἐμφανίζονταν ὡς τὸ πιὸ πειθαρχημένο. Παράπλευρά του δεξιόστροφος βλέπει τὴν ἐξάχνωσή του κι ἀναζητάει βοήθεια στὰ χαμένα πασοκικὰ ὑπολείμματα∙ οἱ ὑπόγειες διασυνδέσεις ἀποκαλύπτονται πλέον. Δὲν γίνονται τυχαῖα αὐτά, κινοῦνται μεθοδευμένα ἀπὸ τὰ ἀμερικανικὰ κέντρα∙ βλέπουν ὅτι, μετὰ τὴν ἀποπομπὴ τῆς τρόικα, χάνουν τὸν ἔλεγχο… Εἶχαν ἐλπίσει τόσα, μὲ τὰ Μνημόνια καὶ τὴν πολυδαίδαλη διαπλοκή.