Ὑποκειμένου καλοῦ πεδίου

Ὁ Σόλων, μετὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὴν Αἴγυπτο, μετέβη στὴν Κύπρο, ὅπου συνάντησε τὸν βασιλέα Φιλόκυπρο, ἀπόγονο τοῦ Δημοφῶντος τοῦ Θησέως∙ ἡ πόλη ἦταν κτισμένη σὲ ὀχυρὰ μέρη, ἀλλὰ ἄγονα καὶ δύσβατα. «Ἔπεισεν οὖν αὐτὸν ὁ Σόλων ὑποκειμένου καλοῦ πεδίου μεταθέντα τὴν πόλιν ἡδίονα καὶ μείζονα κατασκευάσαι»∙ τὸν ἔπεισε λοιπὸν αὐτὸν ὁ Σόλων, ἐπειδὴ χαμηλότερα ὑπῆρχε καλὸ μέρος, νὰ μεταφέρει τὴν πόλη καὶ νὰ φτιάξει ἄλλη ὀμορφότερη καὶ μεγαλύτερη. «Καὶ παρὼν ἐπεμελήθη τοῦ συνοικισμοῦ καὶ συνδιεκόσμησε πρός τε διαγωγὴν ἄριστα καὶ πρὸς ἀσφάλειαν»∙ καὶ ἦταν παρὼν καὶ ἐπιμελήθηκε τῆς διαρρυθμίσεώς της καὶ τῆς διακοσμήσεώς της ἄριστα γιὰ τὴν ζωὴ καὶ τὴν ἀσφάλειά της. «Ὥστε πολλοὺς μὲν οἰκήτορας τῷ Φιλοκύπρῳ συνελθεῖν , ζηλῶσαι δὲ τοὺς ἄλλους βασιλέας»∙ ὥστε πολλοὶ ἤρθαν καὶ ἐγκαταστάθηκαν στὴν πόλη τοῦ Φιλοκύπρου, καὶ ζήλεψαν οἱ ἄλλοι βασιλεῖς. Μετέφερε τὴν σοφία του ὁ Σόλων.