Ἐπιβεβαίωση τῆς ἀνακάμψεως

Τὴν ἐπιβεβαίωση τῆς ἀνακάμψεως τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας παρέχει ἡ ἔκθεση τῆς τρόικα γιὰ τὴν ἀξιολόγηση, ἀλλὰ καὶ ὁ πρωθυπουργὸς στὴν ὁμιλία του στὴν Οἰκονομικὴ καὶ Κοινωνικὴ Ἐπιτροπὴ στὶς Βρυξέλλες∙ ἀμφιβολία δὲν ὑπάρχει στὴν ἑλληνικὴ ἀγορὰ καὶ στὶς διεθνεῖς ἀγορές, ἐνῶ ἀναμένεται πλέον ἡ ὁλοκλήρωση τῆς αὐξήσεως τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου τῶν τραπεζῶν Πειραιῶς καὶ Ἄλφα, ὡς ἀπάντηση στοὺς ἐναπομείναντες καταστροφολόγους. Στὸ ἐσωτερικό, πέραν τοῦ ἅλματος τοῦ τουρισμοῦ καὶ τῶν ξένων ἐπενδύσεων -ὅπως ὑπογραμμίσθηκε ἀπ’ τὴν ΖΤΕ καὶ τὴν COSCO-, ἡ ἐκτίναξη τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας μετατρέπεται στὸ ἐφαλτήριο τῆς οἰκονομίας μας∙ τὸ 2013 συστήθηκαν 160 νεοφυεῖς ἐπιχειρήσεις καὶ ἄντιλησαν 42 ἑκατομμύρια εὐρὼ ἐπενδύσεις, ποσὸ τεράστιο γιὰ ἕναν κλάδο μὲ ἐλάχιστες πάγιες δαπάνες καὶ λειτουργικὰ ἔξοδα. Ἡ διάχυση τῆς ἐπεκτάσεως στὴν ἀγορὰ γίνεται μὲ γρήγορους ρυθμοὺς κι αὐτὴ δίδει τὴν μεγάλη ὤθηση στὴν ἀνάκαμψη καὶ στοὺς ἄλλους κλάδους κατὰ περιοχή.