Ἰσχυρὲς πτωτικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἰσχυρὲς πτωτικὲς τάσεις, λόγῳ τῆς σφικτῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἐνῶ φαίνεται ὅτι δὲν ἐπηρεάζονται πλέον ἀπ’ τὴν οὐκρανικὴ κρίση∙ τὸ εὐρὼ ἔπεσε στὰ 1,3762 δολλάρια καὶ 140,8970 γιὲν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1327, καὶ τὸ πετρέλαιο, 105,48. Τὸ πρόγραμμα τῆς FED ἐξακολουθεῖ πιέζειν τὶς ἀγορές, ἐνῶ ἡ συμφωνία στὸ ECOFIN καὶ στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, γιὰ τὴν σύσταση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ταμείου Σταθερότητος, μὲ διαχειριστή του τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα, δὲν θεωρήθηκε ἐπαρκὲς ἀντίβαρο∙ ἀντιθέτως μέτρησε ἀρνητικὰ τὸ πρόστιμο 1,2 δις δολλαρίων στὴν ΤΟΥΟΤΑ, γιὰ τὴν κυκλοφορία ἀνασφαλῶν αὐτοκινήτων, τὰ ὁποῖα καὶ ἀνεκάλεσε. Οἱ ἐπενδυτὲς διατηροῦν τὶς ἐπιφυλάξεις τους γιὰ τὴν πορεία τῶν ἀγορῶν, ἐνῶ ὑπόγειος φόβος εἶναι ἡ κλιμάκωση τοῦ οἰκονομικοῦ πολέμου Ἀμερικῆς, Ρωσίας καὶ ἡ χρησιμοποίηση ἀπ’ τὴν Μόσχα τοῦ ὅπλου τῶν ἀμερικανικῶν κρατικῶν ὁμολόγων∙ ἡ πώληση μέρους των τρομάζει τοὺς πάντες.