Τοσούτους μάρτυρας ἔχοντα

Μετὰ τὴν ἀναχώρησή του ἀπ’ τὴν Κύπρο, ὁ Σόλων ἐπισκέφθηκε τὸν πάμπλουτο καὶ μεγάλο τότε βασιλέα τῶν Λυδῶν Κροῖσο∙ ἔχει μείνει ἱστορικὴ ἡ συνάντηση μαζί του, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ τὴν ἀμφισβήτησαν. «Τὴν δὲ πρὸς Κροῖσον ἔντευξιν αὐτοῦ δοκοῦσιν ἔνιοι τοῖς χρόνοις ὡς πεπλασμένην ἐλέγχειν»∙ τὴν δὲ συνάντησή του μὲ τὸν Κροῖσο μερικοὶ ἰσχυρίζονται ὅτι δὲν ταιριάζει μὲ τὶς χρονολογίες. «Ἐγὼ δὲ λόγον ἔνδοξον οὕτω καὶ τοσότους μάρτυρας ἔχοντα»∙ ἐγὼ δὲ καὶ περίφημο λόγο καὶ τόσους μάρτυρες ἔχω. «Καί, ὅ μεῖζόν ἐστι, πρέποντα τῷ Σόλωνος ἤθει καὶ τῆς ἐκείνου μετριοφροσύνης καὶ σοφίας ἄξιον»∙ καί, τὸ πιὸ σημαντικό, ἀνάλογο μὲ τὴν μετριοφροσύνη καὶ τὴν σοφία τοῦ Σολωνος. «Οὔ μοι δοκῶ προήσεσθαι χρονικοῖς τισι λεγομένοις κανόσιν»∙ καὶ δὲν μοῦ ταιριάζει παραβλέψαι αὐτὸ ἀπέναντι σὲ κάποιους χρονικοὺς λεγομένους ὑπολογισμούς. Ὁ Πλούταρχος εἶχε τότε στὴ διάθεσή του ὁλόκληρη τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γραμματεία.