Περιβάλλον 7000000 νεκροὶ

Οἱ νεκροὶ ἀπ’ τὴν ρύπανση τοῦ περιβάλλοντος ἀνέρχονται, σύμφωνα μὲ τὶς διεθνεῖς οἰκολογικὲς ὀργανώσεις, σὲ ἑπτὰ ἑκατομμύρια ἐτησίως∙ οἱ περισσότεροι θάνατοι ὀφείλονται στὴν ἐξασθένηση τοῦ ὀργανισμοῦ ἀπ’ τοὺς ρύπους, ὁπότε ἡ παραμικὴ ἴωση ὁδηγεῖ στὸ μοιραῖο, διότι δὲν διαθέτει τὸ ἀνθρώπινο σῶμα τὸ ἰσχυρὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα. Ἡ ἐπέκταση τῆς ρυπάνσεως στὶς ἀνεξέλεγκτα ἐκβιομηχανισμένες περιοχὲς τῶν ἀναδυομένων χωρῶν ἔχει προκαλέσει μεγάλη ἐπιδείνωση τοῦ κλίματος σὲ αὐτές, ἐνῶ καὶ πολλὲς ἄλλες σὲ ἀναπτυγμένες, ὅπως στὴν Ἀμερικὴ στὶς μεσοδυτικές, μὲ τὴν ἀποβιομηχάνιση, ἡ κατάσταση εἶναι τὸ ἴδιο ἐπικίνδυνη, χωρὶς τὴν συνεκτίμηση τῶν συνεπειῶν ἀπ’ τὰ ἀκραῖα φυσικὰ φαινόμενα, ὅπως οἱ πολικὲς κακοκαιρίες τὸν φετεινὸ χειμῶνα∙ ἡ ἄρνηση τῶν μεγάλων, μὲ πρῶτες τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, γιὰ ἀποκατάσταση τοῦ κλίματος, μετράει περισσότερο.