Ἑλληνικό, καλύτερη πρόταση

Ἡ ἑταιρεία Lamda Development ὑπέβαλε νέα πρόταση γιὰ τὸ Ἑλληνικό, βελτιωμένη κατὰ 25% ἀπ’ τὴν προηγούμενη καὶ συνολικοῦ ὕψους 915 ἑκατομμυρίων εὐρώ∙ ἀναμένεται ἡ ἀξιολόγησή της ἀπ’ τοὺς οἰκονομικοὺς συμβούλους καὶ ἡ τελικὴ ἀπ’ τὸ ΤΑΙΠΕΔ∙ πρόκειται γιὰ τὴν δημιουργία τοῦ μεγαλυτέρου μητροπολιτικκοῦ πάρκου στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Ἀμερική, μὲ παράλληλες λειτουργίες ἀναψυχῆς καὶ μικρὴ ἔκταση γιὰ κατοικίες ὑπὸ εἰδικοὺς ὅρους. Ἡ συνολικὴ έπένδυση προβλέπεται ὅτι θὰ ἀνέλθει σὲ ἑπτὰ δις εὐρὼ καὶ θὰ συνεισφέρει κατὰ 1,5% στὸ ΑΕΠ τῆς χώρας, ἐνῶ θὰ δημιουργηθοῦν καὶ 50000 νέες θέσεις ἐργασίας∙ μετὰ ἀπὸ δεκαπέντε χρόνια ἀξιοποιεῖται ἡ ἔκταση, ἐνῶ ὁλόκλρη ἡ παραλιακὴ περιοχὴ μετατρέπεται σὲ ἄξονα ὑψηλῆς ποιότητος τουρισμοῦ.