Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, μὲ ἐξαίρεση τὴν Μόσχα καὶ τὸ Τόκυο∙ τὸ εὐρὼ διολίσθησε στὰ 1,3769 δολλάρια καὶ 140,7965 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1295, ἀλλὰ ἀνέβηκε ἐλαφρὰ τὸ πετρέλαιο, 107.60. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοί, παρὰ τὴν ἐκτόνωση τῆς οὐκρανικῆς κρίσεως, μὲ διόγκωση τῆς οἰκονομικῆς∙ γνωρίζουν ὅτι ἡ μεταβατικὴ κυβέρνηση, οὔτε τὸ Κίεβο ἐλέγχει οὔτε τὶς δυτικὲς ἐπαρχίες, ὅπου ἐπικρατοῦν οἱ ἀκροδεξιὲς ὁμάδες, ἐνῶ στὶς πλούσιες ἀνατολικές, κυβερνοῦν ἀκόμη οἱ ἄνθρωποι τοῦ Βίκτωρος Γιανουκόβιτς. Ἀλλά, ἡ βοήθεια τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ τῆς Ἀμερικῆς προϋποθέτουν τὴν ὕπαρξη σταθερᾶς κυβερνήσεως, καὶ τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου καὶ λήψη αὐστηρῶν μέτρων∙ ποιὸς θὰ ἀναλάβει ὅμως γι’ αὐτὰ τὴν εὐθύνη; Ἤδη αὔξησε τὴν τιμὴ τοῦ φυσικοῦ ἀερίου κατὰ 50% καὶ ἀπειλεῖται ἐξέγερση σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα, ἐνῶ γεννᾶται ἐρώτημα τὸ πῶς θὰ συγκεντρώσει δημόσια ἔσοδα, ἐνῶ οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι δὲν πληρώνονται.